WeGameDB beta!

WeGameDB (WeGame Database) 是一个从WeGame收集数据并追踪数据变动的数据库。